สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ประวัติและการบริหารงาน

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สร้างเมื่อ พ.ศ.  2515  ตั้งอยู่  หมู่ที่  2  ตำบลโคกปี่ฆ้อง 

อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสระแก้ว  มีพื้นที่  11  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา
 
 มีเขตบริการ  3  หมู่บ้าน หมู่ 2,15,19 

เปิดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาปีที่  3 

จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย  ใช้หลักการ  3  ประสาน

บ้าน วัด โรงเรียน มีระบบ  ICT  (เทคโนโลยี) 

ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นความร่วมมือของชุมชน

คณะกรรมการสถานศึกษา/

ที่ปรึกษา/ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการศึกษา

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

และองค์กรอื่นๆนักเรียนได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน

มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง/

การศึกษาต่อ  100%  ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงปลอดสิ่งเสพติด 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ

และพัฒนาตนเอง  เป็นพลเมืองที่ดี เป็นคนเก่ง  คนดี 

มีความสุขในสังคมและครอบครัว


 บุคลากรในโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ผู้บริหาร                 1    คน

ข้าราชการครู          13    คน 

พนักงานราชการ       1    คน

ครูอัตราจ้าง             1   คน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ    1   คน

ครูธุรการ                 1   คน

พนักงานบริการ         1   คน

บุคลากรวิทย์ฯ          -    คน 

 


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ณ 10 พ.ย)
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 10 15 25
อนุบาล 2 12 9 21
รวมอนุบาล 22 24 46
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 8 23
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 13 24
รวมประถมศึกษา 62 62 124
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 11 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 11 20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 9 21
รวมมัธยมศึกษา 31 31 62
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 115 117 232

  

 

 

 

        

view