สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประวัติการศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด  - 19 เมษายน  2517

ภูมิลำเนา  - 96 หมู่ 4  ต. โนนเจริญ  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

พ.ศ. 2536   - จบ ม.6  จ. บุรีรัมย์

พ.ศ. 2535   - จบการศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

                       วิชาเอก ศิลปศึกษา

พ.ศ.2553    - จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม) บริหารการศึกษา

                      มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ.2541   - บรรจุรับราชการตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3

พ.ศ.2558   - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด อ.เมือง จ.สระแก้ว

พ.ศ.2561   - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น อ.เมือง จ.สระแก้ว

พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส - ปัจจุบัน                                                       

 

 

view