สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


"ไหว้สวย   มีวินัย  จิตใจสาธารณะ"

 

*ใหว้สวย

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสทุกคน เป็นผู้มีมารยาทเรียบร้อย รวมทั้งการไหว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันดีงามของชาวไทย สามารถไหว้ได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะ และมีความงดงามสมกับวัย

    

   * มีวินัย

           -  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ในการเดินเป็นแถว การรับประทานอาหาร แต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบ และมีกิริมารยาทเรียบร้อย

 

* จิตใจสาธารณะ

    - ผู้เรียนมีใจใฝ่ช่วยเหลือในงานหรือกิจกรรมที่ตนเองสามารถช่วยเหลือได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

view