สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติและการบริหารงาน

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สร้างเมื่อ พ.ศ.  2515  ตั้งอยู่  หมู่ที่  2  ตำบลโคกปี่ฆ้อง 

อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสระแก้ว  มีพื้นที่  11  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา
 
 มีเขตบริการ  3  หมู่บ้าน หมู่ 2,15,19 

เปิดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาปีที่  3 

จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย  ใช้หลักการ  3  ประสาน

บ้าน วัด โรงเรียน มีระบบ  ICT  (เทคโนโลยี) 

ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นความร่วมมือของชุมชน

คณะกรรมการสถานศึกษา/

ที่ปรึกษา/ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการศึกษา

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

และองค์กรอื่นๆนักเรียนได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน

มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง/

การศึกษาต่อ  100%  ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงปลอดสิ่งเสพติด 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ

และพัฒนาตนเอง  เป็นพลเมืองที่ดี เป็นคนเก่ง  คนดี 

มีความสุขในสังคมและครอบครัว


 บุคลากรในโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ผู้บริหาร                 1    คน

ข้าราชการครู          13    คน 

พนักงานราชการ       -    คน

ครูอัตราจ้าง             -   คน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ    1   คน

ครูธุรการ                 1   คน

พนักงานบริการ         1   คน

บุคลากรวิทย์ฯ          -    คน 

 


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ณ 10 มิ.ย)
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 10 3 13
อนุบาล 3 6 10 16
รวมอนุบาล 16 13 29
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 8 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 2 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 23
รวมประถมศึกษา 64 58 122
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 11 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 10 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 13 22
รวมมัธยมศึกษา 46 34 80
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 126 105 231

  

 

 

 

        

view