สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น   มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี  คนเก่ง คนมีความสุข  อีกทั้งสภาพสังคมที่มีความเป็นสากลและสลับซับซ้อนมากขึ้น  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน  จึงมีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้เรียนของเราอย่างมากมาย

            ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งถือเป็นการเน้นบทบาทของครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นอย่างเด่นชัดมากขึ้น ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้กำหนดกิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยปฏิบัติให้ได้  100% ทุกระดับชั้น

view