สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Best practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้กระดาษ

Best practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  ดอกไม้กระดาษ

ความเป็นมา

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สะดวกในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียน  ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลต่อการศึกษาของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการ “๑ โรงเรียน ๑อาชีพ ๑ผลิตภัณฑ์ ” เพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษ อาทิ เช่น ดอกไม้แต่งมุมบอร์ด  ช่อดอกไม้ตามเทศกาล  พวงหรีด  ดอกไม้จัน  เนื่องจากวัสดุหลัก คือ กระดาษสี  อุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ราคาไม่แพง ไม่ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวน

มากในการทำแต่ละครั้ง  ก็สามารถทำผลิตภัณฑ์ออกขายได้ 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในบางส่วน  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ  เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริม หรือประกอบอาชีพในอนาคต

2. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเรียน

view