สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอ่านให้อิ่ม ยิ้มทั้งครอบครัว

โครงการอ่านให้อิ่ม  ยิ้มทั้งครอบครัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียนคำพื้นฐานในแต่ละชั้นเรียนได้

2.  เพื่อปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.  เพื่อนำทักษะการอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวันได้ 

วิธีการดำเนินโครงการ

1.  ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.  จัดทำแบบฝึกการอ่านและการเขียนโดยเริ่มจากคำพื้นฐานในแต่ละชั้น

3.  จัดทำคูปองสำหรับนักเรียนนักอ่าน

4.  จัดหาของรางวัลสำหรับนักเรียนที่อ่าน โดยการรับบริจาคของรางวัลจากคณะครูในโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธา

5.  นักเรียนอ่านสะสมคูปองให้ครบจำนวนตามเกณฑ์และนำไปแลกสิ่งของตามต้องการ โดยเริ่มขั้นต่ำที่จำนวนคูปอง 5 ฉบับ

ผลการดำเนินโครงการ

1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปฏิบัติตามกิจกรรมทุกคน

2.  นักเรียนได้ฝึกนิสัยรักการอ่านโดยถือเป็นนิสัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้คิดเป็นร้อยละ 90

4.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจร้อยละ 80


view