สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา


สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 1

วิธีดำเนินการของสถานศึกษา

     1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้

     2. พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา

     3. กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

     4. ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งใน

และนอกสถานศึกษาทราบ

ผลงานที่ปรากฎจากการดำเนินงาน

      1.  โรงเรียนมีมาตรฐานระดับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

      2.  โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา

      3.  โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

      4.   โรงเรียนมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งใน

และนอกสถานศึกษาทราบ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 2

วิธีดำเนินการของสถานศึกษา

1.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง

2.  กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย  ด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน และเป็น รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

3.  กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา            

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหาร  จัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน  ที่กำหนดไว้

4.  กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากภายนอกที่ให้การ สนับสนุนทางวิชาการ

5.  กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา  ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น

7.  กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้ สอดคล้องกับกิจกรรม  โครงการ

8.  เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

9.  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

10. กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ  ที่ชัดเจน

11. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ


สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 3

วิธีดำเนินการของสถานศึกษา

1.  จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.  กำหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง  และการให้บริการหรือ การเชื่อมโยงเครือข่าย กับหน่วยงานต้นสังกัด

3.  นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน


สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 4

วิธีดำเนินการของสถานศึกษา
view