สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการเช้าสายบ่ายอังกฤษ

โครงการเช้าสายบ่ายอังกฤษ

กิจกรรมเช้า-สาย-บ่าย-อังกฤษ

  วิธีการดำเนินการ

1. เขียนโครงการและจัดทำเนื้อหาเสนอโครงการ

2. ฝึกพูดทุกเช้าหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนขึ้นชั้นเรียน

3. บันทึกในสมุดบันทึกภาษาอังกฤษวันละประโยค

4. ฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า( use to internet )

5. ฝึกให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ

6. เชิญวิทยากรนอกในท้องถิ่นที่เป็นชาวต่างชาติมาให้ความรู้เป็นครั้งคราว

7. สอนซ่อมเสริมโดยการนำเอาบทเพลงภาษาอังกฤษ การ์ตูน นิทานที่เป็น

ภาษาอังกฤษง่ายๆให้นักเรียนฟังและอ่าน

8. ฝึกระบบการคิดให้เป็น  2  ภาษาในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

ผลการดำเนินกิจกรรม

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

2.  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

4.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าเพื่อศึกษาหาความรู้และนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้และใช้ในการประกอบอาชีพได้

               

 

view