สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการเด็กช่างคิดนักคณิตศาสตร์น้อย

โครงการเด็กช่างคิดนักคณิตศาสตร์น้อย

 

โครงการเด็กช่างคิด...นักคณิตศาสตร์น้อย

สภาพปัจจุบันและปัญหา

      คณิตศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิธีการ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

1. เสนอกิจกรรมเด็กช่างคิด... นักคณิตศาสตร์น้อยต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  จัดเตรียมสมุดบันทึกเด็กช่างคิด..นักคณิตศาสตร์น้อย สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 -  ม.3

3.  แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมเด็กช่างคิด...นักคณิตศาสตร์น้อย ให้ครูประจำชั้นทราบและนักเรียนทราบ

4.  ให้นักเรียนทุกระดับขั้นดำเนินกิจกรรมเด็กช่างคิด...นักคณิตศาสตร์น้อย ในตอนพักกลางวัน

5.  กำหนดตัวเลขหนึ่งหลัก  จำนวน 3-5 จำนวน และคำตอบ 1  คำตอบ

6.  นักเรียนทำทักษะการคิดคำนวณ (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง)  มาดำเนินการกับจำนวนที่กำหนดให้เพื่อให้ได้คำตอบตามที่กำหนดให้

7.  นักเรียนคนใดสามารถคิดคำตอบได้ตรงตามที่กำหนดให้ และวิธีการคิดคำนวณถูกต้อง ในเวลาที่กำหนดให้ ได้รับคะแนนข้อละ 1  คะแนน

8.  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเด็กช่างคิด...นักคณิตศาสตร์น้อย เป็นรายเดือนในรูปแบบกราฟเส้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนสูงขึ้น ร้อยละ  5

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ 6

เชิงปริมาณ

1.  นักเรียนร้อยละ  100  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

2.  นักเรียนร้อยละ  90  สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้

3.  นักเรียนร้อยละ  90  สามารถนำทักษะจากการคิดวิเคราะห์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เชิงคุณภาพ

1.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

2.  นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามที่กำหนดให้ได้

3.  นักเรียนนำทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

view