สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการพิชิตโจทย์คณิตด้วยการคิดวิเคราะห์

โครงการพิชิตโจทย์คณิตด้วยการคิดวิเคราะห์

 

โครงการพิชิตโจทย์คณิต...ด้วยการคิดวิเคราะห์

สภาพปัจจุบันและปัญหา

      คณิตศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิธีการ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

1.  เสนอกิจกรรมพิชิตโจทย์คณิต ... ด้วยการคิดวิเคราะห์ ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  จัดเตรียมแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 - ม. 3

3.  แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมพิชิตโจทย์คณิต...ด้วยการคิดวิเคราะห์ให้ครูประจำชั้นและนักเรียนทราบ

4.  ให้นักเรียนทุกระดับชั้นคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ในตอนเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนวันละ 5 ข้อ ลงในแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ที่กำหนดให้

5.  สรุปผลการทำแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นรายเดือนในรูปแบบกราฟเส้น

(ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนสูงขึ้น ร้อยละ  5

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ 6

เชิงปริมาณ

1.  นักเรียนร้อยละ  100  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

2.  นักเรียนร้อยละ  90  สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้

3.  นักเรียนร้อยละ  90  สามารถนำทักษะจากการคิดวิเคราะห์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เชิงคุณภาพ

1.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

2.  นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามที่กำหนดให้ได้

3.  นักเรียนนำทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

view