สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการพัฒนาผู้เรียนก่อนเข้าเรียน/ก่อนกลับบ้าน

โครงการพัฒนาผู้เรียนก่อนเข้าเรียน/ก่อนกลับบ้าน

โครงการพัฒนาผู้เรียนก่อนเข้าเรียน/ก่อนกลับบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. จัดทำหนังสือเสริมทักษะก่อนกลับบ้านให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น

2.  ก่อนเข้าเรียนในช่วงเวลาประมาณ 08.30-08.45 น.ให้นักเรียนอ่านบทความหรือเนื้อหาต่างๆ

ตามตารางที่กำหนดให้ เช่น

วันจันทร์    วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 1-3

วันอังคาร  วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 4-6  เป็นต้น

3. ก่อนกลับบ้านก็ทำลักษณะเดียวกันกับก่อนเข้าเรียน ในช่วงเวลาประมาณ 15.30-15.45 น.

ผลการดำเนินการ

1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้น

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.  นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน สูตรต่างๆ

 

view