สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอ่าน-เขียนดี มีเงินออม

โครงการอ่าน-เขียนดี มีเงินออม

 

โครงการอ่าน - เขียนดี มีเงินออม

วิธีการดำเนินการ

1. ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆสัปดาห์ 5 ชั่วโมงหรือมากกว่า

2. ผู้เรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทอนิกส์สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติม

3. ผู้เรียนมีผลงานที่เกิดจากการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆรอบตัว

ผลการดำเนินโครงการ

1. ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์

2. ผู้เรียนสามารถจับประเด็นหลังการอ่าน

3. ผู้เรียนมีความสามารถพูดคุย ซักถาม แสวงหาความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้

 

 

 

view