สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการห้องสมุดมีชีวิต/แหล่งเรียนรู้

โครงการห้องสมุดมีชีวิต/แหล่งเรียนรู้

โครงการห้องสมุดมีชีวิต/แหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเองและสะดวกยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม

2.ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการดำเนินการค้นคว้าโยใช้วัสดุสารสนเทศห้องสมุดได้

วิธีการดำเนินโครงการ

1.  จัดหาหนังสือไว้สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในสถานที่ต่างๆของโรงเรียน

เช่น ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  เวทีเล็ก ลานธรรมมะ  ห้องส้วม เป็นต้น

2.  สับเปลี่ยนหนังสือแต่ละสถานที่ แต่ละประเภทให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

ตามความต้องการของนักเรียนเอง

3.  วัดประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ

-นักเรียนได้ฝึกนิสัยเรียนรู้ด้วยตนเองโดยถือเป็นนิสัยและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

-โรงเรียนได้รับการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา

-ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนง่ายเอื้ออำนวยต่อการค้นคว้าศึกษาข่าวสารข้อมูลต่างๆ

-

view