สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา นายหงษ์คำ  หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ปีการศึกษา 2564               &n...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.๒๐๑/๒๖

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.๒๐๑/๒๖

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖ เอกสารประกาศฯ เอกสารแนบท้าย รูปแบบอาคาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค...

อ่านต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น   มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี  คนเก่ง คนมีความสุข  อีกทั้งสภ...

อ่านต่อ
Best practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  ดอกไม้กระดาษ

Best practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้กระดาษ

ความเป็นมา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สะดวกในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียน  ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลต่อการศึกษา...

อ่านต่อ
พรบ.อำนวยความสะดวก

พรบ.อำนวยความสะดวก

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การรับนักเรียน การขอย้ายเข้าเรียน การขอย้ายออกนักเรียน การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน การขอลาออก การขอเทียบโอนผลการเรียน การขอใบแทนเอกสารทา...

อ่านต่อ
โครงการอ่านให้อิ่ม  ยิ้มทั้งครอบครัว

โครงการอ่านให้อิ่ม ยิ้มทั้งครอบครัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียนคำพื้นฐานในแต่ละชั้นเรียนได้ 2.  เพื่อปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3. &nbs...

อ่านต่อ
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 1 วิธีดำเนินการของสถานศึกษา      1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระ...

อ่านต่อ
รายงานการจัดการศึกษาครึ่งปีหลัง

รายงานการจัดการศึกษาครึ่งปีหลัง

1. สมศ.รอบ 3 2. โรงเรียนดี ศรีตำบล 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5.คัดลายมือ / เรียงความ  6. โครงการ/กิจกรรม ที่ร่วมมือกับ สพป.สระแก้ว เขต 1 ...

อ่านต่อ
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ 1.  นักเรียนในโครงการทุกคนได้รับประทานอาหารเช้า 2.  นักเรียนที่อยู่นอกโครงการได้รับประทานอาหารเช้า 3.  อาหารที่จัดทำขึ้นมีคุณค...

อ่านต่อ
โครงการอ่านเขียนพูดดีมีเงินออม

โครงการอ่านเขียนพูดดีมีเงินออม

โครงการอ่าน-เขียน-พูดดีมีเงินออม วิธีการ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 1.   เขียนกิจกรรมนำเสนอในที่ประชุมวิชาการและขออนุมัติกิจกรรม 2.  แจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนรับทราบ &...

อ่านต่อ
โครงการเช้าสายบ่ายอังกฤษ

โครงการเช้าสายบ่ายอังกฤษ

กิจกรรมเช้า-สาย-บ่าย-อังกฤษ   วิธีการดำเนินการ 1. เขียนโครงการและจัดทำเนื้อหาเสนอโครงการ 2. ฝึกพูดทุกเช้าหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนขึ้นชั้นเรียน 3. บันทึกในสมุดบันทึกภาษาอังกฤษวันละประโยค 4....

อ่านต่อ
โครงการเด็กช่างคิดนักคณิตศาสตร์น้อย

โครงการเด็กช่างคิดนักคณิตศาสตร์น้อย

  โครงการเด็กช่างคิด...นักคณิตศาสตร์น้อย สภาพปัจจุบันและปัญหา       คณิตศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล เป...

อ่านต่อ
โครงการพิชิตโจทย์คณิตด้วยการคิดวิเคราะห์

โครงการพิชิตโจทย์คณิตด้วยการคิดวิเคราะห์

  โครงการพิชิตโจทย์คณิต...ด้วยการคิดวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและปัญหา       คณิตศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุ...

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาผู้เรียนก่อนเข้าเรียน/ก่อนกลับบ้าน

โครงการพัฒนาผู้เรียนก่อนเข้าเรียน/ก่อนกลับบ้าน

โครงการพัฒนาผู้เรียนก่อนเข้าเรียน/ก่อนกลับบ้าน ขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำหนังสือเสริมทักษะก่อนกลับบ้านให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น 2.  ก่อนเข้าเรียนในช่วงเวลาประมาณ 08.30-08.45 น.ให้นัก...

อ่านต่อ
โครงการอ่าน-เขียนดี มีเงินออม

โครงการอ่าน-เขียนดี มีเงินออม

  โครงการอ่าน - เขียนดี มีเงินออม วิธีการดำเนินการ 1. ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆสัปดาห์ 5 ชั่วโมงหรือมากกว่า 2. ผู้เรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทอนิกส์สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรื...

อ่านต่อ
โครงการห้องสมุดมีชีวิต/แหล่งเรียนรู้

โครงการห้องสมุดมีชีวิต/แหล่งเรียนรู้

โครงการห้องสมุดมีชีวิต/แหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์โครงการ  1. เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเองและสะดวกยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม 2.ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรีย...

อ่านต่อ
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ม.3 บ้านคลองน้ำใส

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ม.3 บ้านคลองน้ำใส

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายหงษ์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูทุกระดับชั้น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล...

อ่านต่อ
ทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา บางแสน ชั้น ป.5-ม.3

ทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา บางแสน ชั้น ป.5-ม.3

ผอ.หงษ์คำ หาบุญมี และคณะครูได้พานักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.3 ไปทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา บางแสน    ในวันที่ 29 มีนาคม  2560 โดยได้พานักเรียนไปเที่ยวชมสถาบันวิทยาศาสตร์...

อ่านต่อ
เดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

เดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

ดินทางไกลลูกเสือ ป.1 – ม.3 วันที่ 17 มีนาคม  2560 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

อ่านต่อ
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพดังนี้ 1.  นายชาญชัย         ยื...

อ่านต่อ
ทัศนศึกษา อ.1 – ป.4 ปีการศึกษา 2559 สวนน้ำดรีมเมอร์ วอเตอร์อรัญประเทศ

ทัศนศึกษา อ.1 – ป.4 ปีการศึกษา 2559 สวนน้ำดรีมเมอร์ วอเตอร์อรัญประเทศ

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  พานักเรียนชั้น อ.1 – ป.4 ไปทัศนศึกษาที่สวนน้ำดรีมเมอร์ วอเตอร์พาร์ค อรัญประเทศ ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560

อ่านต่อ
รอง ศธจ.สระแก้วออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านออก เขียนได้ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

รอง ศธจ.สระแก้วออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านออก เขียนได้ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านออก เขียนได้ ...

อ่านต่อ
เดอะปิ๊งโดนใจ 2557

เดอะปิ๊งโดนใจ 2557

อ่านต่อ
English Camp 2014

English Camp 2014

อ่านต่อ
รางวัลระดับชาติ

รางวัลระดับชาติ

 

อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่ (2557)

กิจกรรมวันแม่ (2557)

   

อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 56

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 56

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จัดขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

Everettvaf 13/0 31/07/2022 31/07/2022 08:42